หน้าแรก
ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม PDF พิมพ์ อีเมล

ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓ กพ. ๕๘ ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒๒ และ ๒๓ มีผลบังคับใช้วันที่ ๑๔ กพ. ๒๕๕๘

ฉบับที่ ๒๒
ฉบับที่ ๒๓

 
ผู้ค้ำประกันหนี้มีเฮ PDF พิมพ์ อีเมล

ได้มีประกาศ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗
เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ บทบัญญัติของ ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ที่ใช้บังคับอยู่ ในปัจจุบัน ยังไม่เพียงพอ ที่จะคุ้มครอง สิทธิ และ ให้ความเป็นธรรมแก่ ผู้ค้ำประกัน และ ผู้จำนอง ซึ่ง มิใช่ ลูกหนี้ชั้นต้น แต่เป็น เพียงบุคคลภายนอก ที่ยอมผูกพันตน ต่อเจ้าหนี้ ในการที่จะ ชำระหนี้แทนลูกหนี้ เท่านั้น โดยข้อเท็จจริง ในทางปฏิบัติ ปรากฏว่า เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ ซึ่ง เป็นสถาบันการเงิน หรือ ผู้ประกอบอาชีพให้กู้ยืม มักจะอาศัยอำนาจต่อรอง ที่สูงกว่า หรือ ความได้เปรียบ ในทางการเงิน กำหนดข้อตกลง อันเป็นการยกเว้น สิทธิ ของ ผู้ค้ำประกัน หรือ ผู้จำนอง ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือ ให้ผู้ค้ำประกัน หรือ ผู้จำนองต้องรับผิด เสมือนเป็น ลูกหนี้ชั้นต้น กรณีจึงส่งผลให้ ผู้ค้ำประกัน หรือ ผู้จำนอง ซึ่ง เป็นประชาชนทั่วไป ไม่ได้รับ ความคุ้มครอง ตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย รวมทั้ง ต้องกลายเป็น ผู้ถูกฟ้องล้มละลาย อีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อสร้างความเป็นธรรม ให้แก่ ผู้ค้ำประกัน และ ผู้จำนอง จึงจำเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้

PDF

 
สนช.โหวต พล.อ.ประยุทธ์ นั่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 PDF พิมพ์ อีเมล

ที่ประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบให้วาระเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เป็นวาระเร่งด่วน โดย นายตวง อันทะไชย เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นนายกรัฐมนตรี เพียงชื่อเดียว ต่อมา มีการลงคะแนนโดยการขานชื่อ โดยมีคะแนนเห็นชอบ 191 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 3 คะแนน ซึ่ง เป็นคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิก ถือว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับความเห็นชอบ ในการเสนอแต่งตั้งเป็น นายกรัฐมนตรี

 
ครม. ประยุทธ์ ๑ PDF พิมพ์ อีเมล

 มีพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี จำนวน ๓๒ คน ตามมาตรา ๑๙ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๕๗)

PDF

 
พรฎ. ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ ม. ๗ แห่ง พรบ. แก้ไขเพิ่มเติม ปวอ. ฉบับที่ ๒๑ PDF พิมพ์ อีเมล

เนื่องจาก ปัจจุบัน ยังคงมีปัญหา การขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ ประกอบกับ ภารกิจหลัก ของ แพทย์ จะต้อง รักษาพยาบาล ผู้ป่วย ทำให้ แพทย์ ไม่อาจ เข้าร่วม ชันสูตรพลิกศพ ในที่เกิดเหตุได้ รวมทั้ง จำนวน แพทย์ ซึ่ง จะทำการ ชันสูตรพลิกศพ ตาม ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความทางอาญา มีจำนวน ไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อให้ แพทย์ ตาม มาตรา ๑๕๐ วรรคหนึ่ง แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สามารถ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ของ โรงพยาบาล หรือ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ที่ ผ่านการอบรม ทางนิติเวชศาสตร์ ไปร่วม ตรวจชันสูตรพลิกศพ ในที่เกิดเหตุ ในเบื้องต้น แทน ในกรณีที่ ต้อง ชันสูตรพลิกศพ ตาม มาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้ต่อไป สมควร ขยายระยะเวลา การใช้บังคับ มาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกไปอีก จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียด พรฎ.

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 5
 

อุณหภูมิวันนี้