ปพพ. มาตรา ๑๐๑๓
            อัน ห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัท นั้น ท่านกำหนดเป็น สามประเภท คือ
                        (๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
                        (๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัด
                        (๓) บริษัทจำกัด