ปพพ. มาตรา ๑๐๒๕
            อันว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนั้น คือห้างหุ้นส่วน ประเภท ซึ่ง ผู้เป็นหุ้นส่วน หมดทุกคน ต้องรับผิดร่วมกัน เพื่อหนี้ทั้งปวง ของหุ้นส่วน โดยไม่มีจำกัด