ปพพ. มาตรา ๑๐๗๗
            อัน ห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น คือ ห้างหุ้นส่วน ประเภทหนึ่ง ซึ่ง มีผู้เป็น หุ้นส่วน สองจำพวก ดั่งจะกล่าวต่อไปนี้ คือ
                    (๑) ผู้เป็น หุ้นส่วนคนเดียว หรือ หลายคน ซึ่ง มีจำกัดความรับผิด เพียงไม่เกิน จำนวนเงิน ที่ตนรับจะลงหุ้น ในห้างหุ้นส่วนนั้น จำพวกหนึ่ง และ
                    (๒) ผู้เป็น หุ้นส่วนคนเดียว หรือ หลายคน ซึ่ง ต้องรับผิดร่วมกัน ในบรรดาหนี้ ของห้างหุ้นส่วน ไม่มีจำกัดจำนวน อีกจำพวกหนึ่ง