ปพพ. มาตรา ๑๓๙
            อสังหาริมทรัพย์
หมายความว่า ที่ดิน และ ทรัพย์ อันติดอยู่กับ ที่ดิน มีลักษณะ เป็นการถาวร หรือ ประกอบเป็น อันเดียว กับ ที่ดิน นั้น และ หมายความรวมถึง ทรัพยสิทธิ อันเกี่ยวกับ ที่ดิน หรือ ทรัพย์ อันติดอยู่กับ ที่ดิน หรือ ประกอบเป็น อันเดียวกับ ที่ดิน นั้น ด้วย
 

มาตรา ๑๓๗ ทรัพย์
มาตรา ๑๓๘ ทรัพย์สิน
มาตรา ๑๓๙ อสังหาริมทรัพย์
มาตรา ๑๔๐ สังหาริมทรัพย์
มาตรา ๑๔๑ ทรัพย์แบ่งได้
มาตรา ๑๔๒ ทรัพย์แบ่งไม่ได้
มาตรา ๑๔๓ ทรัพย์นอกพาณิชย์
มาตรา ๑๔๔ ส่วนควบ
มาตรา ๑๔๗ อุปกรณ์
มาตรา ๑๔๘ ดอกผล