ปพพ. มาตรา ๑๔๐
            สังหาริมทรัพย์
หมายความว่า ทรัพย์สิน อื่น นอกจาก อสังหาริมทรัพย์ และ หมายความรวมถึง สิทธิ อันเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน นั้นด้วย
 

มาตรา ๑๓๗ ทรัพย์
มาตรา ๑๓๘ ทรัพย์สิน
มาตรา ๑๓๙ อสังหาริมทรัพย์
มาตรา ๑๔๐ สังหาริมทรัพย์
มาตรา ๑๔๑ ทรัพย์แบ่งได้
มาตรา ๑๔๒ ทรัพย์แบ่งไม่ได้
มาตรา ๑๔๓ ทรัพย์นอกพาณิชย์
มาตรา ๑๔๔ ส่วนควบ
มาตรา ๑๔๗ อุปกรณ์
มาตรา ๑๔๘ ดอกผล