ปพพ. มาตรา ๑๔๑
            ทรัพย์แบ่งได้
หมายความว่า ทรัพย์ อัน อาจแยกออกจากกัน เป็นส่วนๆ ได้จริงถนัดชัดแจ้ง แต่ละส่วน ได้รูปบริบูรณ์ ลำพังตัว
 

มาตรา ๑๓๗ ทรัพย์
มาตรา ๑๓๘ ทรัพย์สิน
มาตรา ๑๓๙ อสังหาริมทรัพย์
มาตรา ๑๔๐ สังหาริมทรัพย์
มาตรา ๑๔๑ ทรัพย์แบ่งได้
มาตรา ๑๔๒ ทรัพย์แบ่งไม่ได้
มาตรา ๑๔๓ ทรัพย์นอกพาณิชย์
มาตรา ๑๔๔ ส่วนควบ
มาตรา ๑๔๗ อุปกรณ์
มาตรา ๑๔๘ ดอกผล