ปพพ. มาตรา ๑๔๒
            ทรัพย์แบ่งไม่ได้
หมายความว่า ทรัพย์ อันจะแยกออกจากกัน ไม่ได้ นอกจาก เปลี่ยนแปลง ภาวะของ ทรัพย์ และ หมายความรวมถึง ทรัพย์ ที่มี กฎหมายบัญญัติว่า แบ่งไม่ได้ด้วย
 

มาตรา ๑๓๗ ทรัพย์
มาตรา ๑๓๘ ทรัพย์สิน
มาตรา ๑๓๙ อสังหาริมทรัพย์
มาตรา ๑๔๐ สังหาริมทรัพย์
มาตรา ๑๔๑ ทรัพย์แบ่งได้
มาตรา ๑๔๒ ทรัพย์แบ่งไม่ได้
มาตรา ๑๔๓ ทรัพย์นอกพาณิชย์
มาตรา ๑๔๔ ส่วนควบ
มาตรา ๑๔๗ อุปกรณ์
มาตรา ๑๔๘ ดอกผล