ปพพ. มาตรา ๑๔๓
            ทรัพย์นอกพาณิชย์
หมายความว่า ทรัพย์ ที่ ไม่สามารถถือเอาได้ และ ทรัพย์ ที่ โอนแก่กัน มิได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย
 

มาตรา ๑๓๗ ทรัพย์
มาตรา ๑๓๘ ทรัพย์สิน
มาตรา ๑๓๙ อสังหาริมทรัพย์
มาตรา ๑๔๐ สังหาริมทรัพย์
มาตรา ๑๔๑ ทรัพย์แบ่งได้
มาตรา ๑๔๒ ทรัพย์แบ่งไม่ได้
มาตรา ๑๔๓ ทรัพย์นอกพาณิชย์
มาตรา ๑๔๔ ส่วนควบ
มาตรา ๑๔๗ อุปกรณ์
มาตรา ๑๔๘ ดอกผล