ปพพ. มาตรา ๑๔๔
            ส่วนควบ ของ ทรัพย์
หมายความว่า ส่วน ซึ่ง โดยสภาพแห่ง ทรัพย์ หรือ โดยจารีตประเพณี แห่งท้องถิ่น เป็นสาระสำคัญ ในความเป็นอยู่ ของ ทรัพย์ นั้น และ ไม่อาจแยกจากกันได้ นอกจากจะทำลาย ทำให้บุบสลาย หรือ ทำให้ ทรัพย์ นั้น เปลี่ยนแปลง รูปทรง หรือ สภาพไป
            เจ้าของ ทรัพย์ ย่อมมี กรรมสิทธิ์ ใน ส่วนควบ ของ ทรัพย์ นั้น
 

มาตรา ๑๓๗ ทรัพย์
มาตรา ๑๓๘ ทรัพย์สิน
มาตรา ๑๓๙ อสังหาริมทรัพย์
มาตรา ๑๔๐ สังหาริมทรัพย์
มาตรา ๑๔๑ ทรัพย์แบ่งได้
มาตรา ๑๔๒ ทรัพย์แบ่งไม่ได้
มาตรา ๑๔๓ ทรัพย์นอกพาณิชย์
มาตรา ๑๔๔ ส่วนควบ
มาตรา ๑๔๗ อุปกรณ์
มาตรา ๑๔๘ ดอกผล