ปพพ. มาตรา ๑๔๗
            อุปกรณ์
หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ ซึ่ง โดยปกตินิยม เฉพาะถิ่น หรือ โดยเจตนาชัดแจ้ง ของ เจ้าของ ทรัพย์ ที่เป็น ประธาน เป็น ของใช้ประจำ อยู่กับ ทรัพย์ ที่เป็น ประธาน เป็น อาจิณ เพื่อประโยชน์ แก่ การจัดดูแล ใช้สอย หรือ รักษา ทรัพย์ ที่เป็น ประธาน และ เจ้าของ ทรัพย์ ได้นำมาสู่ ทรัพย์ ที่เป็น ประธาน โดยการนำมา ติด ต่อ หรือ ปรับเข้าไว้ หรือ ทำโดย ประการอื่นใด ในฐานะ เป็น ของใช้ประกอบ กับ ทรัพย์ ที่เป็น ประธาน นั้น
            อุปกรณ์ ที่แยกออกจาก ทรัพย์ ที่เป็น ประธาน เป็นการชั่วคราว ก็ยังไม่ขาดจากการ เป็น อุปกรณ์ ของ ทรัพย์ ที่เป็น ประธาน นั้น
            อุปกรณ์ ย่อมตกติดไปกับ ทรัพย์ ที่เป็น ประธาน เว้นแต่ จะมีการกำหนดไว้ เป็นอย่างอื่น
 

มาตรา ๑๓๗ ทรัพย์
มาตรา ๑๓๘ ทรัพย์สิน
มาตรา ๑๓๙ อสังหาริมทรัพย์
มาตรา ๑๔๐ สังหาริมทรัพย์
มาตรา ๑๔๑ ทรัพย์แบ่งได้
มาตรา ๑๔๒ ทรัพย์แบ่งไม่ได้
มาตรา ๑๔๓ ทรัพย์นอกพาณิชย์
มาตรา ๑๔๔ ส่วนควบ
มาตรา ๑๔๗ อุปกรณ์
มาตรา ๑๔๘ ดอกผล