ปพพ. มาตรา ๑๔๘
            ดอกผล
ของ ทรัพย์ ได้แก่ ดอกผลธรรมดา และ ดอกผลนิตินัย
            ดอกผลธรรมดา หมายความว่า สิ่งที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ ของ ทรัพย์ ซึ่ง ได้มาจากตัว ทรัพย์ โดยการ มี หรือ ใช้ ทรัพย์ นั้น ตามปกติ และ สามารถถือเอาได้ เมื่อ ขาดจาก ทรัพย์ นั้น
            ดอกผลนิตินัย หมายความว่า ทรัพย์ หรือ ประโยชน์อย่างอื่น ที่ได้มา เป็น ครั้งคราว แก่ เจ้าของ ทรัพย์ จาก ผู้อื่น เพื่อ การที่ได้ใช้ ทรัพย์ นั้น และ สามารถคำนวณ และ ถือเอาได้ เป็นรายวัน หรือ ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้
 

มาตรา ๑๓๗ ทรัพย์
มาตรา ๑๓๘ ทรัพย์สิน
มาตรา ๑๓๙ อสังหาริมทรัพย์
มาตรา ๑๔๐ สังหาริมทรัพย์
มาตรา ๑๔๑ ทรัพย์แบ่งได้
มาตรา ๑๔๒ ทรัพย์แบ่งไม่ได้
มาตรา ๑๔๓ ทรัพย์นอกพาณิชย์
มาตรา ๑๔๔ ส่วนควบ
มาตรา ๑๔๗ อุปกรณ์
มาตรา ๑๔๘ ดอกผล