ปพพ. มาตรา ๑๕
            สภาพบุคคล
ย่อมเริ่มแต่ เมื่อ คลอด แล้ว อยู่รอด เป็นทารก และ สิ้นสุดลง เมื่อ ตาย
            ทารกในครรภ์มารดา ก็สามารถ มีสิทธิต่างๆได้ หากว่า ภายหลังคลอด แล้ว อยู่รอดเป็นทารก
 

ผลตามกฎหมายของการตาย
ทางแพ่ง
            ๑. สิ้นสภาพบุคคล ( มาตรา ๑๕)
            ๒. ห้างหุ้นส่วนสามัญเลิกกัน ( มาตรา ๑๐๕๕(๕) )
            ๓. ขาดจากการสมรส ( มาตรา ๑๕๐๑ )
            ๔. ทรัพย์มรดก ตกทอดแก่ทายาท ( มาตรา ๑๕๙๙ )
            ๕. ธนาคาร ไม่จ่ายเงิน ( มาตรา ๙๙๒ )
ทางอาญา
            ๑. สิทธินำคดีมาฟ้องระงับ ( ปวอ. มาตรา ๓๙(๑) )
            ๒. โทษเป็นอันระงับ ( ปอ. มาตรา ๓๘ )