ปพพ. มาตรา ๑๕๖๙
            ผู้ใช้อำนาจปกครอง เป็น ผู้แทนโดยชอบธรรม ของบุตร ในกรณีที่ บุตร ถูกศาลสั่งให้เป็น คนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ ผู้ใช้อำนาจปกครอง ย่อมเป็น ผู้อนุบาล หรือ ผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี


เทียบ มาตรา ๑๕๙๘/๓ ผู้ปกครอง เป็น ผู้แทนโดยชอบธรรม
เทียบ มาตรา ๑๔๖๓