ปพพ. มาตรา ๑๙
            บุคคล
ย่อม พ้นจาก ภาวะ ผู้เยาว์ และ บรรลุนิติภาวะ เมื่อ มีอายุ ยี่สิบปี บริบูรณ์
 

การบรรลุนิติภาวะ
มาตรา ๑๙ ผู้เยาว์ อายุยี่สิบปีบริบรูณ์
มาตรา ๒๐  ผู้เยาว์ บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส
มาตรา ๒๗  ผู้เยาว์ ประกอบธุรกิจทางการค้า เสมือนบรรลุนิติภาวะ

เกี่ยวกับผู้เยาว์
มาตรา ๔๔ ภูมิลำเนา
มาตรา ๑๗๐ การแสดงเจตนา ต่อผู้เยาว์
มาตรา ๑๗๕ บอกล้างโมฆียะกรรม
มาตรา ๑๙๓/๒๐ อายุความ
มาตรา ๑๙๓/๒๑ อายุความ ฟ้องผู้แทนโดยชอบธรรม
มาตรา ๔๒๙ ละเมิด
มาตรา ๑๔๓๖ หมั้น
มาตรา ๑๔๕๔ สมรส
มาตรา ๑๔๕๖ ขอศาลสมรส
มาตรา ๑๕๕๖ ฟ้องคดีรับเด็กเป็นบุตร
มาตรา ๑๕๖๔ หน้าที่บิดามารดา
มาตรา ๑๕๖๙/๑ ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
มาตรา ๑๕๗๔ นิติกรรมอันเกี่ยวกับทรัพย์สิน
มาตรา ๑๕๗๕ ประโยชน์ขัดกัน
มาตรา ๑๕๗๗ โอนทรัพย์สินให้
มาตรา ๑๕๗๘ อำนาจปกครองสิ้นไป
มาตรา ๑๕๗๙ มาตรา ๑๕๘๐ การรับรองการจัดการทรัพย์สิน
มาตรา ๑๕๘๑ อายุความ จัดการทรัพย์สิน
มาตรา ๑๕๘๒ ถอนอำนาจปกครอง
มาตรา ๑๕๘๓ คืนอำนาจปกครอง
มาตรา ๑๕๘๔ ถูกถอนอำนาจ ไม่เป็นเหตุให้พ้นหน้าที่ อุปการะเลี้ยงดู
มาตรา ๑๕๘๕ ผู้ปกครอง
มาตรา ๑๕๘๖ การตั้งผู้ปกครอง
มาตรา ๑๕๘๗ ข้อห้ามผู้ปกครอง
มาตรา ๑๕๘๘ การกระทำของผู้ปกครอง ไม่ผูกพัน
มาตรา ๑๕๙๘/๒๑ การรับเป็นบุตรบุญธรรม
มาตรา ๑๕๙๘/๒๒ ถูกทอดทิ้ง
มาตรา ๑๕๙๘/๒๓ มิได้ถูกทอดทิ้ง
มาตรา ๑๕๙๘/๒๔ ในสถานสงเคราะห์
มาตรา ๑๕๙๘/๒๖ เป็นบุตรบุญธรรมบุคคลอื่นอีกไม่ได้
มาตรา ๑๕๙๘/๒๗ จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
มาตรา ๑๕๙๘/๓๑ การเลิกรับบุตรบุญธรรม
มาตรา ๑๖๑๐ มรดกตกทอดแก่ผู้เยาว์
มาตรา ๑๖๑๑ ข้อห้ามทายาทผู้เยาว์
มาตรา ๑๖๘๗ ผู้ปกครองทรัพย์
มาตรา ๑๗๑๓ ขอศาลตั้ง ผู้จัดการมรดก