ปพพ. มาตรา ๒๘
            บุคคลวิกลจริต
ผู้ใด ถ้า คู่สมรส ก็ดี ผู้บุพการี กล่าวคือ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ก็ดี ผู้สืบสันดาน กล่าวคือ ลูก หลาน เหลน ลื่อ ก็ดี ผู้ปกครอง หรือ ผู้พิทักษ์ ก็ดี ผู้ซึ่ง ปกครองดูแล บุคคล นั้น อยู่ ก็ดี หรือ พนักงานอัยการ ก็ดี ร้องขอต่อ ศาล ให้สั่ง ให้ บุคคลวิกลจริต ผู้นั้น เป็น คนไร้ความสามารถ ศาล จะสั่งให้ บุคคลวิกลจริต ผู้นั้น เป็น คนไร้ความสามารถ ก็ได้
            บุคคล ซึ่ง ศาล ได้สั่งให้เป็น คนไร้ความสามารถ ตาม วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้อยู่ใน ความอนุบาล การแต่งตั้ง ผู้อนุบาล อำนาจหน้าที่ ของ ผู้อนุบาล และ การสิ้นสุด ของ ความเป็น ผู้อนุบาล ให้เป็นไป ตาม บทบัญญัติ บรรพ ๕ แห่ง ประมวลกฎหมาย นี้
            คำสั่งของ ศาล ตาม มาตรา นี้ ให้ ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
 

เทียบ มาตรา ๓๒ เป็นเหตุฟ้องหย่า ตาม มาตรา ๑๕๑๖(๗)
เป็นผู้ปกครองไม่ได้ ตาม มาตรา ๑๕๘๗

 


ตัวอย่าง

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง คนไร้ความสามารถ

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๒๘๕/๒๕๔๗
คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๓๔๑/๒๕๔๗

            ด้วย นางมะลิ กิจกรองกาญ ผู้ร้อง อายุ ๖๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๖ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ยื่นคำร้อง ขอให้ศาล มีคำสั่งว่า นายพงศ์สิทธิ์ ประยูรคำ เป็น คนไร้ความสามารถ และ ตั้งผู้ร้อง เป็นผู้อนุบาล
            ศาล ได้ไต่สวนคำร้องแล้ว ความว่า นายพงศ์สิทธิ์ ประยูรคำ เป็น บุตรของผู้ร้อง ซึ่ง เกิดกับ นายทรงสันต์ ประยูรคำ ต่อมา ได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกัน นายพงศ์สิทธิ์ ประยูรคำ ป่วยเป็นโรคจิตประสาท และ เป็นติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่รับรู้หรือสื่อสาร เพื่อทำความเข้าใจกับผู้อื่นได้ จึงถือได้ว่า นายพงศ์สิทธิ์ เป็นบุคคลวิกลจริต ต้องอยู่ในความอนุบาล ผู้ร้อง เป็นมารดาของ นายพงศ์สิทธิ์ ได้ให้การเลี้ยงดู และให้การรักษาพยาบาล นายพงศ์สิทธิ์ ตลอดมา ส่วน นายทรงสันต์ ประยูรคำ บิดาของ นายพงศ์สิทธิ์ ถึงแก่กรรมแล้ว ผู้ร้อง มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามกฎหมาย ที่จะเป็นผู้อนุบาล กรณีต้องด้วย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๘ จึงมีคำสั่งให้ นายพงศ์สิทธิ์ ประยูรคำ เป็นคนไร้ความสามารถ และ ให้อยู่ในความอนุบาลของ นางมะลิ กิจกรองกาญ ผู้ร้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
นรพัลลบ บุญสิทธิ์
ผู้พิพากษา