ปพพ. มาตรา ๓๗
            ภูมิลำเนา
ของ บุคคลธรรมดา ได้แก่ ถิ่น อัน บุคคลนั้น มีสถานที่อยู่ เป็นหลักแหล่งสำคัญ