ปพพ. มาตรา ๔๓๘
            ค่าสินไหมทดแทน จะพึงใช้ โดยสถานใด เพียงใด นั้น ให้ ศาล วินิจฉัย ตามควรแก่พฤติการณ์ และ ความร้ายแรง แห่ง ละเมิด
            อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทน นั้น ได้แก่ การคืน ทรัพย์สิน อัน ผู้เสียหาย ต้องเสียไป เพราะ ละเมิด หรือ ใช้ราคา ทรัพย์สิน นั้น รวมทั้ง ค่าเสียหาย อันจะพึง บังคับให้ใช้ เพื่อ ความเสียหาย อย่างใดๆ อันได้ก่อขึ้น นั้น ด้วย