ปพพ. มาตรา ๕๗๕
            อันว่า จ้างแรงงาน นั้น คือ สัญญา ซึ่ง บุคคล คนหนึ่ง เรียกว่า ลูกจ้าง ตกลงจะทำงาน ให้แก่ บุคคล อีกคนหนึ่ง เรียกว่า นายจ้าง และ นายจ้าง ตกลงจะให้ สินจ้าง ตลอดเวลา ที่ ทำงานให้


เทียบ ปพพ. มาตรา ๕๘๗ จ้างทำของ