ปพพ. มาตรา ๖
            ให้ สันนิษฐานไว้ก่อน ว่า
บุคคล ทุกคน กระทำการ โดยสุจริต