ปพพ. มาตรา ๙
            เมื่อ มีกิจการอันใด ซึ่ง กฎหมายบังคับ ให้ทำเป็นหนังสือ บุคคล ผู้จะต้อง ทำหนังสือ ไม่จำเป็นต้องเขียนเอง แต่ หนังสือ นั้น ต้องลง ลายมือชื่อ ของ บุคคลนั้น
            ลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรือ เครื่องหมายอื่น ทำนองเช่นว่านั้น ที่ทำลงใน เอกสาร แทนการลง ลายมือชื่อ หากมีพยาน ลง ลายมือชื่อ รับรองไว้ด้วย สองคน แล้ว ให้ถือเสมอกับ ลงลายมือชื่อ
            ความใน วรรคสอง ไม่ให้ใช้บังคับแก่ การลง ลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรือ เครื่องหมายอื่น ทำนองเช่นว่านั้น ซึ่ง ทำลงใน เอกสาร ที่ทำต่อหน้า พนักงานเจ้าหน้าที่
 

แกงได น. " รอยกากบาท หรือ ขีดเขียน ซึ่งบุคคลไม่รู้หนังสือ ขีดเขียนลง ไว้เป็นสำคัญ "
cross n. "a mark (X) made as a signature, as by a person who cannot write his name "
ตราประทับ = stamp