หน้าแรก รัฐธรรมนูญจากข่าว

ผู้มาเยือน

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
รัฐธรรมนูญจากข่าว
ปวอ.ม. ๑๗๗ ไม่ขัด หรือ แย้ง รัฐธรรมนูญ ม. ๒๙ และ ม. ๔๐(๒)

ศาลอาญา ส่งคำโต้แย้งของ จำเลย (นางสาวดารณี ชาญเชิงศิลปกุล) ในคดีอาญา เพื่อขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัย ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริง สรุปได้ว่า เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ พนักงานอัยการ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นางสาวดารณี ชาญเชิงศิลปกุล เป็นจำเลย ต่อ ศาลอาญา ในฐานความผิด หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือ แสดงความอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ พระราชินี ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ประกอบ มาตรา ๙๑

อ่านเพิ่มเติม...
 
กรรมาธิการ พิจารณา ร่าง พรบ. การประกอบโรคศิลปะ และ สถานพยาบาล

ด้วยในคราว ประชุม สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้ พิจารณาและลงมติ รับหลักการแห่ง ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) และ ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) และ ตั้ง กรรมาธิการวิสามัญ ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณา

รายละเอียด

 
งบประมาณ ๒๕๕๕


พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควร ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ตั้งเป็นจำนวน รวมทั้งสิ้น ๒,๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปใน พระราชบัญญัตินี้

รายละเอียด

 
กรรมาธิการ พิจารณา ร่าง พรบ การแพทย์แผนไทย

ด้วยในคราว ประชุม สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุม ได้พิจารณาและลงมติ ตั้ง กรรมาธิการวิสามัญ ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ วิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... ซึ่ง มีผู้เสนอ รวม ๓ ฉบับ คือ ฉบับ ของ นายอร่าม อามระดิษ กับ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๒๒๗ คน ฉบับของ นายอสิมะหะมัดยังกี กับคณะ และ ฉบับของ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ กับคณะ โดย ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว เป็น ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมาธิการ ได้พิจารณาเสร็จแล้ว และ สภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้ว (ชุดที่ ๒๓) ได้พิจารณาใน วาระที่สอง เรียงตามลำดับมาตรา จนถึงมาตรา ๕ จนมี พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ต่อมา รัฐสภา ได้มีมติเห็นชอบ ให้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติต่อไป ตามที่ คณะรัฐมนตรี ร้องขอ ตาม มาตรา ๑๕๓ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รายละเอียด

 
ยิ่งลักษณ์ ๒

พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็น นายกรัฐมนตรี ตามประกาศ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ และ แต่งตั้ง รัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ นั้น
บัดนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลว่า สมควรปรับปรุง รัฐมนตรี บางตำแหน่ง เพื่อ ความเหมาะสม และ บังเกิดประโยชน์ ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
อาศัยอำนาจ ตาม ความใน มาตรา ๑๗๑ และ มาตรา ๑๘๓ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

รายละเอียด

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 4 จาก 12
 

ราคาน้ำมันวันนี้

อุณหภูมิวันนี้