หน้าแรก รัฐธรรมนูญจากข่าว

ผู้มาเยือน

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
รัฐธรรมนูญจากข่าว
ในหลวง ทรงแนะตุลาการฯ ถวายคำสัตย์ไม่ใช่ของเล่น

วันที่ ๒๐ ธ.ค เวลา ๑๘.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นาย หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธาน ศาลปกครองสูงสุด นำ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และ ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกลาง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายสุชาติ เวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
เรียกประชุมรัฐสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ

โดยที่ สภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนด วันเริ่มประชุม รัฐสภา สมัยประชุม สามัญนิติบัญญัติ ในวันที่ ๑ สิงหาคม
อาศัยอำนาจ ตาม ความใน มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ และ มาตรา ๑๘๗ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตรา พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุม สามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

รายละเอียด

 
ขรก. โอด กม. ข้อตกลงระหว่างประเทศ ถูกดอง

prawiharnที่ ทำเนียบรัฐบาล นาย เจษฎ์ โทณะวณิก เลขานุการ คณะอนุกรรมการ พิจารณา แนวทาง การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตาม ข้อเสนอ ของ คณะ กรรมการสมานฉันท์ เพื่อ การปฏิรูปการเมือง และ ศึกษา การแก้ไขรัฐธรรมนูญ แถลงผล การประชุม ว่า ตัวแทน กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า กฎหมาย และ ข้อตกลงระหว่างประเทศ ค้างอยู่ ที่ ครม. และ รัฐสภา จำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
คุณหญิง จารุวรรณ ยังเป็น "ผู้ว่าฯ" อยู่หรือไม่?

jaruwanวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา จะพ้นจาก ตำแหน่ง ผู้ว่าการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เนื่องจาก มี อายุครบ ๖๕ ปี ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒)

อ่านเพิ่มเติม...
 
สว. สุรเดช ไม่ขาดคุณสมบัติ

suradej ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า สมาชิกภาพ ของ นาย สุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปราจีนบุรี ไม่ สิ้นสุดลง ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๔) ประกอบมาตรา ๑๑๕ (๖) ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

อ่านเพิ่มเติม...
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 9 จาก 12
 

ราคาน้ำมันวันนี้

อุณหภูมิวันนี้