หน้าแรก รัฐธรรมนูญจากข่าว

ผู้มาเยือน

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
รัฐธรรมนูญจากข่าว
ยิ่งลักษณ์ ๕

     นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลว่า สมควรปรับปรุง รัฐมนตรี บางตำแหน่ง เพื่อ ความเหมาะสม และ บังเกิดประโยชน์ ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
     อาศัยอำนาจ ตามความใน มาตรา ๑๗๑ และ มาตรา ๑๘๓ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้รัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

PDF

 
พรฎ. เลือกตั้งซ่อม สมาชิกวุฒิสภา

     เนื่องด้วย ตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดระนอง ว่างลง ซึ่ง มาตรา ๑๒๐ ของ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ ในกรณีที่ ตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา ซึ่ง มาจาก การเลือกตั้ง ว่างลง เพราะเหตุตาม มาตรา ๑๑๙ ให้ นำบทบัญญัติ มาตรา ๑๑๒ และ มาตรา ๑๑๘ มาใช้บังคับกับ การเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา นั้น ซึ่ง ต้องกำหนด วันเลือกตั้ง ภายใน สามสิบวัน นับแต่ วันที่ ตำแหน่ง นั้น ว่างลง จึงจำเป็นต้อง ตราพระราชกฤษฎีกา นี้

     พรฎ.

 
ยิ่งลักษณ์ ๓

นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลว่า ได้มี รัฐมนตรี ลาออก บางตำแหน่ง สมควรปรับปรุง รัฐมนตรี บางตำแหน่ง เพื่อ ความเหมาะสม และ บังเกิดประโยชน์ ต่อ การบริหารราชการแผ่นดิน
อาศัยอำนาจ ตาม ความใน มาตรา ๑๗๑ และ มาตรา ๑๘๓ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ รัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

PDF

 
ปิดสมัยประชุมรัฐสภา

     ตามที่ ได้ตรา พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุม รัฐสภา สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใน วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น บัดนี้ จะสิ้นกำหนด สมัยประชุม ใน วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สมควรจะปิดประชุมได้แล้ว
     อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ และ มาตรา ๑๘๗ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

     รายละเอียด

 
ธีระ ลาออก

ด้วย นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ความเป็นรัฐมนตรี ของ นายธีระ วงศ์สมุทร จึงสิ้นสุดลง ตั้งแต่ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตาม ความใน มาตรา ๑๘๒ (๒) ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

PDF

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 2 จาก 12
 

ราคาน้ำมันวันนี้

อุณหภูมิวันนี้