ผู้มาเยือน

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ยิ่งลักษณ์ ๓

นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลว่า ได้มี รัฐมนตรี ลาออก บางตำแหน่ง สมควรปรับปรุง รัฐมนตรี บางตำแหน่ง เพื่อ ความเหมาะสม และ บังเกิดประโยชน์ ต่อ การบริหารราชการแผ่นดิน
อาศัยอำนาจ ตาม ความใน มาตรา ๑๗๑ และ มาตรา ๑๘๓ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ รัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

PDF

 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

อุณหภูมิวันนี้