หน้าแรก รัฐธรรมนูญจากข่าว ปิดสมัยประชุมรัฐสภา

ผู้มาเยือน

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ปิดสมัยประชุมรัฐสภา

     ตามที่ ได้ตรา พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุม รัฐสภา สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใน วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น บัดนี้ จะสิ้นกำหนด สมัยประชุม ใน วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สมควรจะปิดประชุมได้แล้ว
     อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ และ มาตรา ๑๘๗ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

     รายละเอียด

 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

อุณหภูมิวันนี้