หน้าแรก รัฐธรรมนูญจากข่าว พรฎ. เลือกตั้งซ่อม สมาชิกวุฒิสภา

ผู้มาเยือน

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พรฎ. เลือกตั้งซ่อม สมาชิกวุฒิสภา

     เนื่องด้วย ตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดระนอง ว่างลง ซึ่ง มาตรา ๑๒๐ ของ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ ในกรณีที่ ตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา ซึ่ง มาจาก การเลือกตั้ง ว่างลง เพราะเหตุตาม มาตรา ๑๑๙ ให้ นำบทบัญญัติ มาตรา ๑๑๒ และ มาตรา ๑๑๘ มาใช้บังคับกับ การเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา นั้น ซึ่ง ต้องกำหนด วันเลือกตั้ง ภายใน สามสิบวัน นับแต่ วันที่ ตำแหน่ง นั้น ว่างลง จึงจำเป็นต้อง ตราพระราชกฤษฎีกา นี้

     พรฎ.

 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

อุณหภูมิวันนี้