ผู้มาเยือน

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ยิ่งลักษณ์ ๕

     นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลว่า สมควรปรับปรุง รัฐมนตรี บางตำแหน่ง เพื่อ ความเหมาะสม และ บังเกิดประโยชน์ ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
     อาศัยอำนาจ ตามความใน มาตรา ๑๗๑ และ มาตรา ๑๘๓ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้รัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

PDF

 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

อุณหภูมิวันนี้