หน้าแรก รัฐธรรมนูญจากข่าว เปิดประชุมรัฐสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ

ผู้มาเยือน

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เปิดประชุมรัฐสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ

    

อาศัยอำนาจ ตาม ความใน มาตรา ๑๒๘ และ มาตรา ๑๘๗ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระมหากษัตริย์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตรา พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใน วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

PDF

 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

อุณหภูมิวันนี้