หน้าแรก รัฐธรรมนูญจากข่าว ปรับคณะรัฐมนตรี

ผู้มาเยือน

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ปรับคณะรัฐมนตรี

 


บัดนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลว่า สมควรปรับปรุง รัฐมนตรี บางตำแหน่ง เพื่อ ความเหมาะสม และ บังเกิดประโยชน์แก่ราชการ
อาศัยอำนาจ ตามความใน มาตรา ๑๗๑ และ มาตรา ๑๘๓ ของ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ รัฐมนตรี พ้นจาก ความเป็นรัฐมนตรี และ แต่งตั้ง รัฐมนตรี
ดังต่อไปนี้

1.นาย ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เป็น รมว.อุตสาหกรรม
2.นาย จุติ ไกรฤกษ์ เป็น รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)
3.นาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็น รมว.แรงงาน
4.นาย นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เป็น รมว.วัฒนธรรม
5.นาย องอาจ คล้ามไพบูลย์ เป็น รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6.นาย วีระชัย วีระเมธีกุล เป็น รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.นาย มั่น พัธโนทัย เป็น รมช.คลัง และ
8. นาย ไชยยศ จิรเมธากร เป็น รมช.ศึกษาธิการ

ผู้รับสนอง พระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

โดยในวันที่ 7 มิ.ย. 2553 นาย อภิสิทธิ์ จะนำ รัฐมนตรี เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ที่ รพ.ศิริราช ในเวลา 17.00 น.

รายละเอียด

 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

อุณหภูมิวันนี้