พยายาม ปรากฏในมาตรา ดังต่อไปนี้
            มาตรา ๘๐ พยายามกระทำความผิด
            มาตรา ๘๑ พยายาม ไม่บรรลุผลได้อย่างแน่แท้
            มาตรา ๘๒ ยับยั้งเสียเอง กลับใจแก้ไข