ผู้สนับสนุน ปรากฏใน ปอ. มาตรา ดังต่อไปนี้
           มาตรา ๖
           มาตรา ๘๖ ผู้สนับสนุนการกระทำความผิด (นิยาม)
           มาตรา ๘๗
           มาตรา ๘๘
           มาตรา ๑๐๖
           มาตรา ๑๑๑
           มาตรา ๑๒๙
           มาตรา ๒๘๒
           มาตรา ๒๘๓
           มาตรา ๓๑๔