ตัวการ ปรากฏในมาตราดังต่อไปนี้
มาตรา ๔ ในเรือไทย หรือ อากาศยานไทย
มาตรา ๕ ส่วนใดส่วนหนึ่ง, ผล, ตระเตรียมการ หรือ พยายาม
มาตรา ๖ ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน กระทำ นอกราชอาณาจักร
มาตรา ๑๑ ได้รับโทษ สำหรับการกระทำ ตามคำพิพากษา ของศาลในต่างประเทศมาแล้ว ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
มาตรา ๘๓ ตัวการ (นิยาม)
มาตรา ๘๔ ถ้า ผู้ถูกใช้ ได้กระทำความผิดนั้น ผู้ใช้ ต้องรับโทษ เสมือนเป็นตัวการ
มาตรา ๘๕ ผู้โฆษณา หรือ ประกาศ ต้องระวางโทษ เสมือนเป็นตัวการ
มาตรา ๘๗ กระทำเกินขอบเขต