ปอ. ภาค ๑ ลักษณะ ๒ บทบัญญัติ ที่ใช้แก่ ความผิดลหุโทษ

มาตรา ๑๐๒ ลหุโทษ
มาตรา ๑๐๓ บทบัญญัติใน ลักษณะ ๑ ให้ใช้ในกรณีแห่ง ความผิดลหุโทษ ด้วย
มาตรา ๑๐๔ ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายนี้ แม้กระทำ โดยไม่มีเจตนา ก็เป็นความผิด
มาตรา ๑๐๕ พยายามกระทำความผิด ลหุโทษ ไม่ต้องรับโทษ
มาตรา ๑๐๖ ผู้สนับสนุน ในความผิด ลหุโทษ ไม่ต้องรับโทษ