ปอ. ภาค ๒ ลักษณะ ๑ หมวด ๓ ความผิดต่อ ความมั่นคง ของรัฐ ภายนอกราชอาณาจักร

มาตรา ๑๑๙ กระทำการใดๆ เพื่อให้ ราชอาณาจักร ตกไปอยู่ใต้ อำนาจอธิปไตย ของ รัฐต่างประเทศ
มาตรา ๑๒๐ คบคิดกับบุคคล ซึ่ง กระทำการ เพื่อประโยชน์ ของรัฐต่างประเทศ
มาตรา ๑๒๑ คนไทย คนใด กระทำการรบ ต่อประเทศ หรือ เข้าร่วมเป็น ข้าศึกของประเทศ
มาตรา ๑๒๒ กระทำการใดๆ เพื่ออุปการะ แก่ การดำเนินการรบ หรือ เตรียมการรบ ของข้าศึก
มาตรา ๑๒๓ กระทำการใดๆ เพื่อให้ได้มา ซึ่ง ข้อความ เอกสาร หรือ สิ่งใดๆ อันปกปิดไว้เป็นความลับ สำหรับความปลอดภัย ของประเทศ
มาตรา ๑๒๔ กระทำการใดๆ เพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้ หรือ ได้ไป ซึ่ง ข้อความ เอกสาร หรือ สิ่งใดๆ อันปกปิดไว้เป็นความลับ สำหรับความปลอดภัย ของประเทศ
มาตรา ๑๒๕ ปลอม ... ซึ่ง เอกสาร หรือ แบบใดๆ อันเกี่ยวกับ ส่วนได้เสียของรัฐ ในการระหว่างประเทศ
มาตรา ๑๒๖ ได้รับมอบหมาย จาก รัฐบาล ให้กระทำกิจการ ของรัฐ กับ รัฐบาลต่างประเทศ
มาตรา ๑๒๗ กระทำการใดๆ เพื่อให้เกิดเหตุร้าย แก่ ประเทศ จากภายนอก
มาตรา ๑๒๘ ตระเตรียมการ หรือ พยายามกระทำความผิดใดๆ ในหมวดนี้
มาตรา ๑๒๙ ผู้สนับสนุน ในการกระทำความผิดใดๆ ในหมวดนี้