ปอ. ภาค ๒ ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับ การก่อการร้าย

มาตรา ๑๓๕/๑ ความผิดฐานก่อการร้าย
มาตรา ๑๓๕/๒ ก่อการร้าย สองอนุ
มาตรา ๑๓๕/๓ สนับสนุน ๑๓๕/๑ หรือ ๑๓๕/๒
มาตรา ๑๓๕/๔ สมาชิก คณะก่อการร้าย