ปอ. ภาค ๒ ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ

มาตรา ๒๗๖ ข่มขืนกระทำชำเรา
มาตรา ๒๗๗ กระทำชำเรา เด็กอายุยังไม่เกิน สิบห้าปี
มาตรา ๒๗๗ ทวิ กระทำความผิด ตาม มาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา ๒๗๗ วรรคหนึ่ง หรือ วรรคสาม (บทฉกรรจ์)
มาตรา ๒๗๗ ตรี การกระทำความผิด ตาม มาตรา ๒๗๖ วรรคสาม หรือ มาตรา ๒๗๗ วรรคสี่ (บทฉกรรจ์)
มาตรา ๒๗๘ กระทำอนาจาร
มาตรา ๒๗๙ กระทำอนาจาร แก่ เด็ก อายุ ยังไม่เกิน สิบห้าปี
มาตรา ๒๘๐ การกระทำความผิด ตาม มาตรา ๒๗๘ หรือ มาตรา ๒๗๙ (บทฉกรรจ์)
มาตรา ๒๘๑ การกระทำความผิด ตาม มาตรา ๒๗๖ วรรคแรก และ มาตรา ๒๗๘ (ยอมความ)
มาตรา ๒๘๒ เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือ พาไป เพื่อการอนาจาร
มาตรา ๒๘๓ เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือ พาไป เพื่อการอนาจาร (บทฉกรรจ์)
มาตรา ๒๘๓ ทวิ พา บุคคล อายุเกิน สิบห้าปี แต่ยังไม่เกิน สิบแปดปี ไป เพื่อการอนาจาร
มาตรา ๒๘๔ พาผู้อื่นไป เพื่อการอนาจาร
มาตรา ๒๘๕ การกระทำแก่ ผู้สืบสันดาน ...
มาตรา ๒๘๖ ดำรงชีพ จากรายได้ ของผู้ ค้าประเวณี
มาตรา ๒๘๗ สิ่งของลามก