ความผิดต่อชีวิต

มาตรา ๒๘๘ ฆ่า โดยเจตนา
มาตรา ๒๘๙ ฆ่า บทฉกรรจ์ ๗ อนุ
มาตรา ๒๙๐ ฆ่า โดยไม่เจตนา
วรรคสอง มีลักษณะ ใน มาตรา ๒๘๙
มาตรา ๒๙๑ ฆ่า โดยประมาท
มาตรา ๒๙๒ ทารุณบุคคล ซึ่งต้องพึ่งตน ให้ฆ่าตนเอง
มาตรา ๒๙๓ ยุยงเด็ก ให้ฆ่าตนเอง
มาตรา ๒๙๔ ชุลมุนต่อสู้ เป็นเหตุให้ ถึงแก่ความตาย
ห้าม หรือ ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ต้องรับโทษ