ความผิดต่อเสรีภาพ

มาตรา ๓๐๙ ข่มขืนใจผู้อื่น
มาตรา ๓๑๐ หน่วงเหนี่ยว หรือ กักขัง ผู้อื่น
มาตรา ๓๑๐ ทวิ หน่วงเหนี่ยว หรือ กักขัง ผู้อื่น และ ให้ผู้อื่นนั้น กระทำการใด ให้แก่ ผู้กระทำ
มาตรา ๓๑๑ กระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ ผู้อื่น ถูกหน่วงเหนี่ยว ถูกกักขัง
มาตรา ๓๑๒ เอาคนลงเป็นทาส
มาตรา ๓๑๒ ทวิ มาตรา ๓๑๐ ทวิ หรือ มาตรา ๓๑๒ เป็นการกระทำต่อ เด็ก อายุยังไม่เกิน สิบห้าปี
มาตรา ๓๑๒ ตรี รับไว้จำหน่าย เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือ พาไป ซึ่ง บุคคล อายุเกิน สิบห้าปี แต่ยังไม่เกิน สิบแปดปี
มาตรา ๓๑๓ เพื่อให้ได้มา ซึ่ง ค่าไถ่
มาตรา ๓๑๔ เป็นผู้สนับสนุน ในการกระทำความผิด ตาม มาตรา ๓๑๓
มาตรา ๓๑๕ เป็นคนกลาง โดย เรียก รับ หรือ ยอมจะรับ ทรัพย์สิน จากผู้กระทำความผิด ตาม มาตรา ๓๑๓
มาตรา ๓๑๖ จัดให้ผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือ ผู้ถูกกักขัง ได้รับเสรีภาพ
มาตรา ๓๑๗ พราก เด็ก อายุยังไม่เกิน สิบห้าปี
มาตรา ๓๑๘ พราก ผู้เยาว์ โดยผู้เยาว์นั้น ไม่เต็มใจไปด้วย
มาตรา ๓๑๙ พราก ผู้เยาว์ โดยผู้เยาว์นั้น เต็มใจไปด้วย
มาตรา ๓๒๐ พา หรือ ส่งคน ออกไปนอกราชอาณาจักร
มาตรา ๓๒๑ มาตรา ๓๐๙ วรรคแรก มาตรา ๓๑๐ วรรคแรก และ มาตรา ๓๑๑ วรรคแรก เป็นความผิด อันยอมความได้