ความผิด ฐานหมิ่นประมาท

มาตรา ๓๒๖ หมิ่นประมาท
มาตรา ๓๒๗ ใส่ความ ผู้ตาย ต่อบุคคลที่สาม
มาตรา ๓๒๘ หมิ่นประมาท โดย การโฆษณา
มาตรา ๓๒๙ แสดงความคิดเห็น โดยสุจริต ๔ อนุ
มาตรา ๓๓๐ พิสูจน์ได้ว่า ข้อที่หาว่า เป็นหมิ่นประมาทนั้น เป็นความจริง
มาตรา ๓๓๑ คู่ความ แสดงความคิดเห็น ในกระบวนพิจารณาคดี ในศาล
มาตรา ๓๓๒ คดี หมิ่นประมาท ซึ่ง มีคำพิพากษาว่า จำเลย มีความผิด ศาลอาจสั่ง ๒ อนุ
มาตรา ๓๓๓ ความผิด ฐานหมิ่นประมาท เป็นความผิด อันยอมความได้