ปอ. ภาค ๑ ลักษณะ ๑ หมวด ๔ ความรับผิด ในทางอาญา
 
มาตรา ๕๙ ความรับผิดทางอาญา
มาตรา ๖๐ โดยพลาด
มาตรา ๖๑ สำคัญผิด
มาตรา ๖๒ ข้อเท็จจริงใด
มาตรา ๖๓ ผลธรรมดา
มาตรา ๖๔ แก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย
มาตรา ๖๕ ไม่สามารถรู้ผิดชอบ
มาตรา ๖๖ ความมึนเมา
มาตรา ๖๗ จำเป็น
มาตรา ๖๘ ป้องกัน
มาตรา ๖๙ เกินสมควรแก่เหตุ
มาตรา ๗๐ กระทำตามคำสั่ง ของเจ้าพนักงาน
มาตรา ๗๑ สามี ภรรยา กระทำผิดต่อกัน
มาตรา ๗๒ บันดาลโทสะ
มาตรา ๗๓ เด็กไม่เกิน สิบปี
มาตรา ๗๔ เด็ก กว่าสิบปี ไม่เกิน สิบห้าปี
มาตรา ๗๕ กว่าสิบห้าปี แต่ต่ำกว่า สิบแปดปี
มาตรา ๗๖ ตั้งแต่สิบแปดปี แต่ยังไม่เกิน ยี่สิบปี
มาตรา ๗๗ ถ้าเด็กก่อเหตุร้าย
มาตรา ๗๘ เหตุบรรเทาโทษ
มาตรา ๗๙ โทษปรับสถานเดียว