ปอ. ภาค ๑ ลักษณะ ๑ หมวด ๖ ตัวการ และ ผู้สนับสนุน

มาตรา ๘๓ ตัวการ
มาตรา ๘๔ ผู้ใช้
มาตรา ๘๕ ผู้โฆษณา หรือ ประกาศ
มาตรา ๘๖ ผู้สนับสนุน
มาตรา ๘๗ กระทำเกินขอบเขต
มาตรา ๘๘ การเข้าขัดขวาง ของ ผู้ใช้ ผู้โฆษณาหรือประกาศ หรือ ผู้สนับสนุน
มาตรา ๘๙ เหตุส่วนตัว เหตุในลักษณะคดี