ปอ. ภาค ๒ ความผิด
ลักษณะ ๑ ความผิด เกี่ยวกับ ความมั่นคง แห่งราชอาณาจักร
หมวด ๑ ความผิดต่อ องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และ ผู้สำเร็จราชการ แทนพระองค์

มาตรา ๑๐๗
| ๑๐๘
มาตรา ๑๐๙ | ๑๑๐
มาตรา ๑๑๑ | ๑๑๒

<= | =>

ประเด็นสำคัญ