ปอ. มาตรา ๑
            ใน ประมวลกฎหมาย นี้
                (๑) " โดยทุจริต " หมายความว่า เพื่อ แสวงหาประโยชน์ ที่มิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับ ตนเอง หรือ ผู้อื่น
                (๒) " ทางสาธารณ " หมายความว่า ทางบก หรือ ทางน้ำ สำหรับ ประชาชน ใช้ในการจราจร และ ให้หมายความรวมถึง ทางรถไฟ และ รถราง ที่มีรถเดิน สำหรับ ประชาชนโดยสาร ด้วย
                (๓) " สาธารณสถาน " หมายความว่า สถานที่ใดๆ ซึ่ง ประชาชน มีความชอบธรรม ที่จะเข้าไปได้
                (๔) " เคหสถาน " หมายความว่า ที่ซึ่ง ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือน โรง เรือ หรือ แพ ซึ่ง คนอยู่อาศัย และ ให้หมายความรวมถึง บริเวณ ของ ที่ซึ่ง ใช้เป็น ที่อยู่อาศัย นั้น ด้วย จะมีรั้ว หรือไม่ ก็ตาม
                (๕) " อาวุธ " หมายความรวมถึง สิ่งซึ่ง ไม่เป็น อาวุธ โดยสภาพ แต่ซึ่ง ได้ใช้ หรือ เจตนาจะใช้ ประทุษร้ายร่างกาย ถึงอันตรายสาหัส อย่างอาวุธ
                (๖) " ใช้กำลังประทุษร้าย " หมายความว่า ทำการประทุษร้ายแก่กาย หรือ จิตใจ ของบุคคล ไม่ว่าจะทำด้วย การใช้แรงกายภาพ หรือ ด้วยวิธีอื่นใด และ ให้หมายความรวมถึง การกระทำใดๆ ซึ่ง เป็นเหตุให้ บุคคลหนึ่งบุคคลใด อยู่ในภาวะที่ ไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะโดย ใช้ยาทำให้มึนเมา สะกดจิต หรือ ใช้วิธีอื่นใด อันคล้ายคลึงกัน
                (๗) " เอกสาร " หมายความว่า กระดาษ หรือ วัตถุอื่นใด ซึ่ง ได้ทำให้ปรากฏความหมาย ด้วย ตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือ แผนแบบ อย่างอื่น จะเป็นโดยวิธี พิมพ์ ถ่ายภาพ หรือ วิธีอื่น อันเป็นหลักฐาน แห่ง ความหมาย นั้น
                (๘) " เอกสารราชการ " หมายความว่า เอกสาร ซึ่ง เจ้าพนักงาน ได้ทำขึ้น หรือ รับรอง ในหน้าที่ และ ให้หมายความรวมถึง สำเนาเอกสาร นั้นๆ ที่ เจ้าพนักงาน ได้รับรอง ในหน้าที่ ด้วย
                (๙) " เอกสารสิทธิ " หมายความว่า เอกสาร ที่เป็น หลักฐาน แห่งการ ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือ ระงับ ซึ่ง สิทธิ
                (๑๐) " ลายมือชื่อ " หมายความรวมถึง ลายพิมพ์นิ้วมือ และ เครื่องหมาย ซึ่ง บุคคล ลงไว้ แทน ลายมือชื่อ ของตน
                (๑๑) " กลางคืน " หมายความว่า เวลาระหว่าง พระอาทิตย์ตก และ พระอาทิตย์ขึ้น
                (๑๒) " คุมขัง " หมายความว่า คุมตัว ควบคุม ขัง กักขัง หรือ จำคุก
                (๑๓) " ค่าไถ่ " หมายความว่า ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ ที่ เรียกเอา หรือ ให้ เพื่อ แลกเปลี่ยน เสรีภาพ ของ ผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือ ผู้ถูกกักขัง
                (๑๔)* " บัตรอิเล็กทรอนิกส์ " หมายความว่า
                          (ก) เอกสาร หรือ วัตถุ อื่นใด ไม่ว่าจะมี รูปลักษณะใด ที่ผู้ออก ได้ออก ให้แก่ ผู้มีสิทธิใช้ ซึ่ง จะระบุชื่อ หรือไม่ ก็ตาม โดย บันทึกข้อมูล หรือ รหัส ไว้ด้วยการประยุกต์ใช้ วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ วิธีอื่นใด ในลักษณะคล้ายกัน ซึ่ง รวมถึง การประยุกต์ใช้ วิธีการทางแสง หรือ วิธีการทางแม่เหล็กไฟฟ้า ให้ปรากฏ ความหมาย ด้วยตัวอักษร ตัวเลข รหัส หมายเลขบัตร หรือ สัญลักษณ์ อื่นใด ทั้งที่สามารถ มองเห็น และ มองไม่เห็น ด้วยตาเปล่า
                          (ข) ข้อมูล รหัส หมายเลขบัญชี หมายเลขชุด ทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือ เครื่องมือ ทาง ตัวเลขใดๆ ที่ผู้ออก ได้ออก ให้แก่ ผู้มีสิทธิใช้ โดยมิได้มี การออก เอกสาร หรือ วัตถุ อื่นใด ให้ แต่ มีวิธีการใช้ ในทำนองเดียว กับ (ก)
                          (ค) สิ่งอื่นใด ที่ใช้ประกอบ กับ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ แสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง บุคคล กับ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ระบุตัวบุคคล ผู้เป็น เจ้าของ
               (๑๕)** "หนังสือเดินทาง" หมายความว่า เอกสารสำคัญ ประจำตัว ไม่ว่าจะมี รูปลักษณะใด ที่ รัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศ ออกให้แก่ บุคคลใด เพื่อ ใช้แสดงตน ในการเดินทาง ระหว่างประเทศ และ ให้หมายความรวมถึง เอกสาร ใช้แทน หนังสือเดินทาง และ แบบหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่ได้ กรอกข้อความ เกี่ยวกับ ผู้ถือหนังสือเดินทาง ด้วย

* เพิ่มเติม โดย มาตรา ๓ แห่ง พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗
** เพิ่มเติม โดย มาตรา ๓ แห่ง พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๐