ปอ. มาตรา ๑๐๒
            ความผิด ลหุโทษ คือ ความผิด ซึ่ง ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน หนึ่งเดือน หรือ ปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ เช่นว่ามานี้ด้วยกัน