ปอ. มาตรา ๑๐๔
            การกระทำ ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายนี้ แม้กระทำ โดยไม่มีเจตนา ก็เป็นความผิด เว้นแต่ ตามบทบัญญัติ ความผิดนั้น จะมีความบัญญัติ ให้เห็น เป็นอย่างอื่น