ปอ. มาตรา ๑๐๗
            ผู้ใด ปลงพระชนม์ พระมหากษัตริย์ ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต
            ผู้ใด พยายาม กระทำการเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษ เช่นเดียวกัน
            ผู้ใด กระทำการใด อันเป็นการ ตระเตรียมการ เพื่อปลงพระชนม์ พระมหากษัตริย์ หรือ รู้ว่ามี ผู้จะปลงพระชนม์ พระมหากษัตริย์ กระทำการใด อันเป็นการ ช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษ จำคุกตลอดชีวิต
 

           ปลงพระชนม์ หมายถึง ฆ่า
            เป็นการกระทำต่อ พระมหากษัตริย์ที่กำลังครองราชย์ ถ้าไม่ใช่ จะเข้า มาตรา ๒๘๘ หรือ มาตรา ๒๘๙ 
            วรรคสอง การพยายาม ก็ต้องรับโทษเท่ากัน
            ผู้สนับสนุน ก็ต้องได้รับโทษเท่ากันด้วย ตาม มาตรา ๑๑๑  
            มาตรานี้ ขนานกับ มาตรา ๑๐๙