ปอ. มาตรา ๑๐๘
            ผู้ใด กระทำการประทุษร้าย ต่อพระองค์ หรือ เสรีภาพ ของ พระมหากษัตริย์ ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต หรือ จำคุกตลอดชีวิต
            ผู้ใด พยายามกระทำความผิด เช่นว่านั้น ต้องระวางโทษ เช่นเดียวกัน
            ถ้า การกระทำนั้น มีลักษณะอันน่าจะ เป็นอันตราย แก่พระชนม์ ผู้กระทำ ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต
            ผู้ใด กระทำการใด อันเป็นการตระเตรียม เพื่อประทุษร้าย ต่อพระองค์ หรือ เสรีภาพ ของ พระมหากษัตริย์ หรือ รู้ว่ามีผู้จะกระทำการประทุษร้าย ต่อพระองค์ หรือ เสรีภาพ ของ พระมหากษัตริย์ กระทำการใด อันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ สิบหกปีถึงยี่สิบปี
 

            ประทุษร้าย หมายถึง ทำร้าย
            ความผิดต่อเสรีภาพ ให้ดูที่ มาตรา ๓๐๙ และ มาตรา ๓๑๐
            พยายามกระทำความผิด ก็ได้รับโทษเท่ากัน
            มาตรานี้ ขนานกับ มาตรา ๑๑๐