ปอ. มาตรา ๑๑๑
            ผู้ใด เป็นผู้สนับสนุน ในการกระทำความผิด ตาม มาตรา ๑๐๗ ถึง มาตรา ๑๑๐ ต้องระวางโทษ เช่นเดียวกับ ตัวการ ในความผิดนั้น
 

มาตรา ๑๐๗ ปลงพระชนม์ พระมหากษัตริย์
มาตรา ๑๐๘ ประทุษร้าย ต่อพระองค์ หรือ เสรีภาพ ของพระมหากษัตริย์
มาตรา ๑๐๙ ปลงพระชนม์ พระราชินี
มาตรา ๑๑๐ ประทุษร้าย ต่อพระองค์ หรือ เสรีภาพ ของพระราชินี