ปอ. มาตรา ๑๒๙
            ผู้ใด เป็นผู้สนับสนุน ในการกระทำความผิดใดๆ ในหมวดนี้ ต้องระวางโทษ เช่นเดียวกับ ตัวการ ในความผิดนั้น